Vizitë Lagjeve 28 dhe 29 në Fushë Kosovë

 Vullnetarët e Zyrës për Rigjenerim Urban, njëkohësisht anëtarë të grupit proaktiv për Fushë Kosovë, kanë vizituar Lagjet 28 dhe 29 të shoqëruar nga z. Jashar Gashi, menaxher i qendrës The Ideas Partnership në Fushë Kosovë. Së bashku ata kanë identifikuar problemet në hapësirat publike të këtyre lagjeve, të cilat i hasin banorët e komuniteti ashkali. Ndër problemet më të theksuara janë cilësuar rrugët e pa shtruara, mungesa e ndriçimit, mungesa e trotuareve, mungesa e drenazhimit të rrugëve, mungesa e hapësirave të gjelbëra, mungesa e lojërave për fëmijë, mungesa e terreneve sportive, etj. 

Vizitë Lagjeve 28 dhe 29 në Fushë Kosovë