Puntoritë e PPS - Placemaking dhe the Power of 10

I PLACEMAKING WORKSHOP
 
Procesi dhe Informimi i Publikut
Projekti për hapësira publike angazhon komunitetin dhe faktorët të tjerë në procesin e planifikimit, nëpërmjet grupeve të fokusit, intervistave, aktiviteteve dhe seminareve të Placemaking. Qasja e ThePlacemaking është një mënyrë për të siguruar që hapësira publike të arrij qëllimet që kanë rëndësi me afat të gjatë për komunitetet, përkatësisht: miratimi dhe mbështetja e gjerë; krijimi i një vendi dinamik për mbledhi sociale; përfshirja e drejtpërdrejtë dhe pjesëmarrja e anëtarëvetëe komuniteteve të ndryshëm dhe vullnetarëve; gjithëashtu edhe plan për programim dhe menaxhimin; dhe një projekt i realizueshëm që punon në çdo shkallë. Ky proces prishë barrierat mes grupeve të interesit dhe mund të krijojë një kuptim të përbashkët që respekton interesat e të gjitha palëve.
 
PPS kryen punëtori të komunitetit publik dhe vlerësimet e Placemaking për të marrë të dhëna për një përfaqësim të gjerë të anëtarëve të komunitetit dhe palëve të interesuara. Çdokush në komunitet që mund të përfshihet në të ardhmen e një vendi është i mirëpritur për të marrë pjesë, duke përfshirë edhe banorët lokal, zyrtarë dhe planifikues të qytetit, pronarët e bizneseve dhe punonjësve, etj. Pjesëmarrësit zakonisht përfshijnës si ata të sektorit publik si dhe privat.
 
II. POWER OF TEN   (FUQIA E DHJETËSHIT) – Përshkrim 

Një destinacion i madh ka të paktën 10 vende brenda saj, secila me 10 gjëra të ndryshme për të bërë.
Fuqia e 10 është një koncept që ndriçon rëndësinë të kesh një volum të lartë të përdorimit dhe hapësirave të ndërlidhura të një shume të rëndësishme. PPS beson se kjo nuk është e mjaftueshme që të ketë vetëm një destinacion i madh në një park urban - një numër i tyre janë të nevojshme për të krijuar një vend të gjallë të vërtetë. Gjithashtu nuk është e mjaftueshme që në vetëm një lagje apo qytet të ketë një park të një niveli të lartë – në një seri të destinacioneve, në një rrjet të  vendeve të mëdha janë të nevojshme hapësira të tilla të vogel apo të mëdha. Nuk është e mjaftueshme që të jetë një zonë të madhe apo lagje në një qytet, apo edhe disa - qytetarët në gjithë qytetin duhet të kenë mundësi të afërta në qasjen e tyre në jetën publike. Në anën tjetër, nuk është e mjaftueshme që të kemi vetëm një qytet të gjallë në një rajon – duhet që një grup i qyteteve dhe qytezave interesante të ofrojë një cilësi të lartë të jetësës në një zonë metropolitane. Kjo është lloj i qëllimit që duhet të vendosen për të gjitha qytetet në qoftë se ne jemi serioze në lidhje me rritjen dhe ringjalljen e jetës urbane.
 
Çdo vend i madh duhet të ofroj të paktën 10 gjëra për të bërë ose 10 arsye për të qenë atje. Këto mund të përfshijnë një vend për t'u ulur, një shesh lojrash, një kopsht për të shijuar, art për të prekur, muzikë për të dëgjuar, ushqim për të ngrënë, histori për përvojë dhe qytetarët për të përmbushur. Në mënyrë ideale, disa nga këto aktivitete janë unike në atë vend të veçantë dhe janë mjaft interesante për t’i shtyer qytetarët që të kthehen përsëri. Njerëzit lokal që përdorin hapësirën më të rregullt janë burim i mirë i ideve që funksionojnë më së miri.
 
Punëtoria intensive tre ditëshe udhëhiqet nga Elena Madison, nënkrye e PPS e cila do të përfaqëson Departamentin e Planifikimit të Komunave si Prishtinës, Fushë Kosovë, Ferizaj, Gjakovë dhe Gjilan, gjithëashtu edhe vullnetarët e Zyrës për Rigjenerim Urban dhe grupet pro-aktive të projektit Banimi dhe Hapësira Publike.Të interesuarit duhet të dërgojnë CV’në e tyre në info@prishtinaarchitectureweek.com deri më 2 korrik, duke cekur “PPS” në subjekt. Punëtoria do të mbahet nga... 4 deri në 6 korrik në Innovation Center Kosovës.

Ky seminar është kuadër të projektit “E drejta qytetare në hapësirë publike dhe banim social”, i cili implementohet nga Fondacioni Kosovar i Arkitekturës (KAF) dhe është financuar nga projekti Democratic Society Promotion - DSP – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar nga Kosovar Civil Society Foundation - KCSF

Puntoritë e PPS - Placemaking dhe the Power of 10